مالیات اظهارنظر مرکز دادرسی مالیاتی در خصوص تبصره (١) ماده (٢۴۴) قانون مالیات های مستقیم

📌 پرداخت مالیات مورد قبول مودی جهت طرح پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر خلاف قانون می باشد

Related Posts

Enter your keyword