#بخشنامه_وزارت_صمت شماره ۵۰۸۰ اقدام مناسب صمت در بهبود فضای کسب و کار در خصوص ممنوعیت صدور بخشنامه های خلق الساعه که بر هم زننده آرامش بازار و فضای اقتصاد کلان هستند

#بخشنامه_وزارت_صمت
شماره ۵۰۸۰
اقدام مناسب صمت در بهبود فضای کسب و کار

در خصوص ممنوعیت صدور بخشنامه های خلق الساعه که بر هم زننده آرامش بازار و فضای اقتصاد کلان هستند

Related Posts

دستورالعمل_مالیاتی شماره ۵۲۳/۹۹ در خصوص حسابرسی مالیاتی پرونده های مرتبط با قراردادهای شبکه مدیریت زنجیره تامین و توزیع فرآورده های نفتی ( برندینگ ها ) و جایگاه های توزیع سوخت برای سنوات ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹

دستورالعمل_مالیاتی شماره ۵۲۳/۹۹ در خصوص حسابرسی مالیاتی پرونده های مرتبط با قراردادهای شبکه مدیریت زنجیره تامین و توزیع فرآورده های نفتی ( برندینگ ها ) و جایگاه های توزیع سوخت برای سنوات ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹

دستورالعمل_مالیاتی شماره ۵۲۳/۹۹در خصوص حسابرسی مالیاتی پرونده های مرتبط با قراردادهای شبکه مدیریت زنجیره تامین…Read more

Enter your keyword