بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۴۶

درخصوص موضوع :اصلاح عبارت ماده ۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم در جزء (۴) بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به عبارت ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم

Related Posts

Enter your keyword