بخشنامه_مالیاتی شماره ۳۶/ ۱۴۰۰/ ۲۱۰ در خصوص موارد تعلق مالیات حق واگذاری محل موضوع ماده ۵٩ قانون مالیاتهای مستقیم

✍️ حق واگذاری محل صرفا در مورد املاک دارای کاربری تجاری مورد تایید مراجع ذیصلاح قانونی ( اعم از عرصه و اعیان ) موضوعیت دارد و در خصوص سایر کاربری ها ( اداری، صنعتی، آموزشی و … ) موضوعیتی نخواهد داشت.

Related Posts

Enter your keyword