بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۳۱ در خصوص ابطال بند ثالثاً ماده ۲ آیین نامه اجرایی بندهای الف و ب ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم

Related Posts

Enter your keyword