بخشنامه_مالیاتی شماره۲۰۰/۹۹/۹۱

بخشنامه_مالیاتی شماره۲۰۰/۹۹/۹۱
در خصوص الحاق یک تبصره به ماده ۴۵ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم

Related Posts

Enter your keyword