بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۶۶

در خصوص اصلاح بند(١) بخشنامه شماره ۵٣ / ٩٩ /٢٠٠ مورخ ١۵ /۶ /١۴٠٠ در ارتباط با اقدامات اجرایی در رسیدگی به صورتحساب های غیر واقعی

Related Posts

Enter your keyword