بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۶۰

در خصوص ابطال جزء ب از بند ۲ بخشنامه شماره ۱۷۷ با موضوع حکم عدم پذیرش زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری جاری

Related Posts

Enter your keyword