بخشنامه_مالیاتی شماره ۵۴ / ۱۴۰۰ / ۲۰۰ در خصوص احکام مالیاتی موضوع تصویب نامه مورخ ۱۳/ ۶/ ۱۴۰۰ هیات وزیران در رابطه با اصلاح آیین نامه اجرایی … قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

Related Posts

Enter your keyword