بخشنامه_مالیاتی شماره ۵٣ / ۱۴۰۰ / ۲۰۰ در خصوص ابلاغ دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بندهای ٢ و ٣ نامه شماره ۴۶٢٢ سازمان در خصوص معافیت مالیات بر ارزش افزوده انواع دارو و لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی، توانبخشی و حمایتی

Related Posts

Enter your keyword