بخشنامه_مالیاتی شماره ۱۴۰۰/۲۰۰/۷۰

در خصوص اصلاح بخشنامه ۲۱۰/۹۹/۳۳ مرتبط با امکان تسری بخشودگی ها و معافیت های مالیات بر درآمد حقوق به مبالغ پرداختی در اجرای مقررات تبصره ١ و ٢ ماده ٨۶ قانون مالیات های مستقیم

Related Posts

Enter your keyword