بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۴۹

در خصوص بدهی های تصریح شده در تبصره ٧ الحاقی ماده ١٠۵ و تبصره ماده ١٣١ قانون مالیاتهای مستقیم

Related Posts

Enter your keyword