بخشنامه_گمرکی شماره ۱۴۰۱/۴۰۸۹۰۲

در خصوص محاسبه حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده و سایر عوارض متعلقه اظهارنامه های متروکه تنظیم شده از ابتدای سال ۱۴۰۱ و سایر اظهارنامه هایی که تشریفات متروکه آن به اتمام نرسیده است بر اساس نرخ ارز ETS

Related Posts

Enter your keyword