بخشنامه_گمرکی شماره ۱۴۰۰/۵۳۲۸۹۴ در خصوص موادی از قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده که با گمرک و خدمات گمرکی مرتبط می باشد.

Related Posts

Enter your keyword