#بخشنامه_وزارت_صمت شماره ۶۰/۶۵۴۱۹ در خصوص تعیین مسئول پیگیری امور ارزی و نماینده وزارت صمت در بانک مرکزی

#بخشنامه_وزارت_صمت
شماره ۶۰/۶۵۴۱۹
در خصوص تعیین مسئول پیگیری امور ارزی و نماینده وزارت صمت در بانک مرکزی

با حکم مدرس خیابانی، محمد قبله مسئول پیگیری امور ارزی و نماینده وزارت صمت در بانک مرکزی شد

Related Posts

Enter your keyword