شکوفایی اقتصادی هر کشور در گرو رشد و بالندگی صنایع تولیدی آن کشور است. اما مواجهه با کمبود نقدینگی، ریسک اعتباری، ریسک بازار، مشکلات بهای تمام شده کالا، و مدیریت هزینه، متولیان تولید کشور را با سردرگمی های بسیاری روبرو می سازند که ممکن است منجر به افول کسب و کار ایشان و  کاهش سود و یا حتی زیان ده شدنشان شود، معضلاتی که با بهره گیری از خدمات مالی به موقع و تخصصی به راحتی قابل جلوگیری می باشند.

ما دغدغه های شما را به حداقل رسانده و به شما کمک می کنیم استراتژیهای مالی خود را برنامه ریزی کنید و چرخهای تولید کشور را به حرکت درآورید.

حساب پردازان معاصر ماندگار می تواند خدمات زیر را در زمینه صنایع تولیدی ارائه دهد:

 • تمامی امور حسابداری
 • ارزیابی کنترل های داخلی (ممیزی داخلی)
 • ممیزی عملیاتی و عملکرد
 • برنامه ریزی مالیاتی، رسیدگی به امور مربوطه و به حداقل رساندن مالیات در چارچوب قانون
 • گزارشگری مالی همراه با تجزیه و تحلیل های اقتصادی
 • مشاوره های سرمایه گذاری
 • مدیریت هزینه
 • مدیریت نقدینگی
 • خرید و ادغام
 • مطابقت قوانین با امور اجرایی جاری
 • کلیه خدمات منابع انسانی شامل نظارت بر پروسه جذب، تنظیم قرارداد و تنظیم شرح وظایف
 • تحلیل عملکرد گذشته
 • امور مربوط به ارزش افزوده

Enter your keyword