#دفترفنی_وحسابرسی_مالیاتی شماره ۲۳۲/۲۲۱۱۶/د در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش ذخیره ایام مرخصی استفاده نشده

#دفترفنی_وحسابرسی_مالیاتی
شماره ۲۳۲/۲۲۱۱۶/د
در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش ذخیره ایام مرخصی استفاده نشده

در این زمینه

#ابلاغیه_مالیاتی  شماره ۲۳۰/۶۲۳/د در خصوص موظف بودن آستان قدس، موسسات وبنگاه‌های زیر مجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان امام به پرداخت مالیات و واریز آن به حساب خاص طابق بند ط تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹

#ابلاغیه_مالیاتی شماره ۲۳۰/۶۲۳/د در خصوص موظف بودن آستان قدس، موسسات وبنگاه‌های زیر مجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان امام به پرداخت مالیات و واریز آن به حساب خاص طابق بند ط تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹

#ابلاغیه_مالیاتی شماره ۲۳۰/۶۲۳/د در خصوص موظف بودن آستان قدس، موسسات وبنگاه‌های زیر مجموعه نیروهای مسلح…ادامه خبر

Enter your keyword