#بخشنامه_گمرکی شماره ۹۸/۳۰۰۳ ابلاغ مصوبه هیات وزیران در خصوص موضوع تعیین تکلیف اعتبارات اسنادی گشایش شده قبل از تاریخ ۹۷/۰۵/۱۶

#بخشنامه_گمرکی
شماره ۹۸/۳۰۰۳
ابلاغ مصوبه هیات وزیران در خصوص موضوع تعیین تکلیف اعتبارات اسنادی گشایش شده قبل از تاریخ ۹۷/۰۵/۱۶

۹۸-۳۰۰۳

در این زمینه

#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۸/۷  درخصوص ابلاغ صورتجلسه مورخ ۱۹/ ۸/ ۹۷ شورای عالی مالیاتی در رابطه با معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کمک های شهرداری ها (که در قبال انجام خدمات مشخص نباشد) به سازمان های وابسته به شهرداری

#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۸/۷ درخصوص ابلاغ صورتجلسه مورخ ۱۹/ ۸/ ۹۷ شورای عالی مالیاتی در رابطه با معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کمک های شهرداری ها (که در قبال انجام خدمات مشخص نباشد) به سازمان های وابسته به شهرداری

#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۸/۷ درخصوص ابلاغ صورتجلسه مورخ ۱۹/ ۸/ ۹۷ شورای عالی مالیاتی در رابطه…ادامه خبر

Enter your keyword