#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۱۰/۹۹/۳۸ در خصوص ابطال بخشنامه ۲۳۰/۳۰۶۶/د مربوط به مشمولیت سازمان ها و موسسات وابسته به شهرداری برای پرداخت مالیات

#بخشنامه_مالیاتی
شماره ۲۱۰/۹۹/۳۸
در خصوص ابطال بخشنامه ۲۳۰/۳۰۶۶/د مربوط به مشمولیت سازمان ها و موسسات وابسته به شهرداری برای پرداخت مالیات

طبق ماده ۲۸۰ ق.م.م و رای تاکیدی دیوان عدالت اداری مالیات کلیه سازمان ها و موسسات وابسته به شهرداری ها که برای انجام امور ذاتی شهرداری تشکیل شده اند و ۱۰۰ درصد سرمایه و دارایی آنها متعلق به شهرداری است با نرخ صفر محاسبه می شود

 

در این زمینه

#دستورالعمل_مالیاتی  شماره ۲۰۰/۹۹/۵۱۰  در خصوص مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۸ صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ با توجه به بند “هـ” تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸

#دستورالعمل_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۹/۵۱۰ در خصوص مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۸ صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ با توجه به بند “هـ” تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸

#دستورالعمل_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۹/۵۱۰ در خصوص مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۸ صاحبان مشاغل در اجرای تبصره…ادامه خبر
#بخشنامه_مالیاتی  شماره ۲۰۰/۹۹/۴۵ در خصوص ابلاغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی در رابطه با نحوه محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده

#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۹/۴۵ در خصوص ابلاغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی در رابطه با نحوه محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده

#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۹/۴۵ در خصوص ابلاغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی در رابطه با نحوه…ادامه خبر

Enter your keyword