بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۳۰/۶۵۰۹۹/د ابلاغیه معاون درآمدهای مالیاتی در رابطه با 🔺لغو جلسات هیات های حل اختلاف اشخاص حقوقی تا پایان فروردین ۱۳۹۹ 🔺اعتبار گواهی های ثبت نام موقت مالیات بر ارزش افزوده به منظور جلوگیری از گسترش بیماری کرونا

بخشنامه_مالیاتی
شماره ۲۳۰/۶۵۰۹۹/د
ابلاغیه معاون درآمدهای مالیاتی در رابطه با
🔺لغو جلسات هیات های حل اختلاف اشخاص حقوقی تا پایان فروردین ۱۳۹۹
🔺اعتبار گواهی های ثبت نام موقت مالیات بر ارزش افزوده

به منظور جلوگیری از گسترش بیماری کرونا

در این زمینه

#ابلاغیه_مالیاتی  شماره ۲۳۰/۶۲۳/د در خصوص موظف بودن آستان قدس، موسسات وبنگاه‌های زیر مجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان امام به پرداخت مالیات و واریز آن به حساب خاص طابق بند ط تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹

#ابلاغیه_مالیاتی شماره ۲۳۰/۶۲۳/د در خصوص موظف بودن آستان قدس، موسسات وبنگاه‌های زیر مجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان امام به پرداخت مالیات و واریز آن به حساب خاص طابق بند ط تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹

#ابلاغیه_مالیاتی شماره ۲۳۰/۶۲۳/د در خصوص موظف بودن آستان قدس، موسسات وبنگاه‌های زیر مجموعه نیروهای مسلح…ادامه خبر

Enter your keyword