ابلاغ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی توسط مجلس به رئیس جمهور جهت اجرا

ابلاغ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی توسط مجلس به رئیس جمهور جهت اجرا

قانون_حداکثر_استفاده_از_توان_تولیدی

در این زمینه

#دستورالعمل_مالیاتی  شماره ۲۰۰/۹۸/۵۰۹ در خصوص : تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۷ برخی صاحبان مشاغل در اجرای ماده تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م با توجه به مالیات تشخیصی عملکرد سال ۱۳۹۶

#دستورالعمل_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۸/۵۰۹ در خصوص : تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۷ برخی صاحبان مشاغل در اجرای ماده تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م با توجه به مالیات تشخیصی عملکرد سال ۱۳۹۶

#دستورالعمل_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۸/۵۰۹ در خصوص : تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۷ برخی صاحبان مشاغل…ادامه خبر

Enter your keyword