#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۳۱/۴۷۵۲۱ / د اظهارنظر #دفتراطلاعات_مالیاتی در خصوص ارسال فهرست معاملات فصلی معاملات نقل و انتقال املاک و اجاره اموال غیر منقول

#بخشنامه_مالیاتی
شماره ۲۳۱/۴۷۵۲۱ / د

اظهارنظر #دفتراطلاعات_مالیاتی در خصوص ارسال فهرست معاملات فصلی معاملات نقل و انتقال املاک و اجاره اموال غیر منقول

در این زمینه

#دستورالعمل_مالیاتی  شماره ۲۳۰/۶۰۷۴۲/د در خصوص درصد استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و  درصد بهره مندی از نرخ صفرمالیاتی  صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ بر اساس حکم جز (۱) بند (ج) تبصره (۸)ب قانون بودجه سال ۱۳۹۸

#دستورالعمل_مالیاتی شماره ۲۳۰/۶۰۷۴۲/د در خصوص درصد استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و درصد بهره مندی از نرخ صفرمالیاتی صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ بر اساس حکم جز (۱) بند (ج) تبصره (۸)ب قانون بودجه سال ۱۳۹۸

#دستورالعمل_مالیاتی شماره ۲۳۰/۶۰۷۴۲/د در خصوص درصد استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و درصد بهره…ادامه خبر

Enter your keyword