#بخشنامه_مالیاتی شماره : ۲۲۰/۲۲۷۵/ه در خصوص ؛ ابلاغ تصویب نامه هیات وزیران در اجرای مقررات تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم ؛ (درصدی از ارزش معاملاتی املاک که ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می گیرد)

#بخشنامه_مالیاتی
شماره : ۲۲۰/۲۲۷۵/ه
در خصوص ؛ ابلاغ تصویب نامه هیات وزیران در اجرای مقررات تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم ؛ (درصدی از ارزش معاملاتی املاک که ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می گیرد)

در این زمینه

#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۸/۷  درخصوص ابلاغ صورتجلسه مورخ ۱۹/ ۸/ ۹۷ شورای عالی مالیاتی در رابطه با معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کمک های شهرداری ها (که در قبال انجام خدمات مشخص نباشد) به سازمان های وابسته به شهرداری

#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۸/۷ درخصوص ابلاغ صورتجلسه مورخ ۱۹/ ۸/ ۹۷ شورای عالی مالیاتی در رابطه با معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کمک های شهرداری ها (که در قبال انجام خدمات مشخص نباشد) به سازمان های وابسته به شهرداری

#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۸/۷ درخصوص ابلاغ صورتجلسه مورخ ۱۹/ ۸/ ۹۷ شورای عالی مالیاتی در رابطه…ادامه خبر

Enter your keyword