#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۸/۴۵ در خصوص بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیاتی بعد از تاریخ ۳۰ مهر ماه ۹۸

#بخشنامه_مالیاتی
شماره ۲۰۰/۹۸/۴۵
در خصوص بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیاتی بعد از تاریخ ۳۰ مهر ماه ۹۸

در این زمینه

#دستورالعمل_مالیاتی  شماره ۲۳۰/۶۰۷۴۲/د در خصوص درصد استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و  درصد بهره مندی از نرخ صفرمالیاتی  صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ بر اساس حکم جز (۱) بند (ج) تبصره (۸)ب قانون بودجه سال ۱۳۹۸

#دستورالعمل_مالیاتی شماره ۲۳۰/۶۰۷۴۲/د در خصوص درصد استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و درصد بهره مندی از نرخ صفرمالیاتی صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ بر اساس حکم جز (۱) بند (ج) تبصره (۸)ب قانون بودجه سال ۱۳۹۸

#دستورالعمل_مالیاتی شماره ۲۳۰/۶۰۷۴۲/د در خصوص درصد استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و درصد بهره…ادامه خبر

Enter your keyword