#بخشنامه_مالیاتی شماره : ۲۰۰/۹۸/۲۴

#بخشنامه_مالیاتی
شماره : ۲۰۰/۹۸/۲۴

درخصوص :
➖رفع ابهام از مواد ۵۳_ ۸۱_۱۰۳_۱۳۸ مکرر
➖شروط مقرر در بند (ت) ماده۱۳۲
➖تبصره ۱ ماده ۱۴۶مکرر
➖استهلاک زیان سنواتی بند۲ ماده ۱۴۸
➖کتمان درآمد موضوع ماده ۱۵۶ و ۲۲۷ _ ماده ۲۳۸
➖جریمه ماده ۲۷۲
➖تخفیفات فروش

New Doc 88

در این زمینه

#دستورالعمل_مالیاتی  شماره ۲۰۰/۹۸/۵۰۹ در خصوص : تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۷ برخی صاحبان مشاغل در اجرای ماده تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م با توجه به مالیات تشخیصی عملکرد سال ۱۳۹۶

#دستورالعمل_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۸/۵۰۹ در خصوص : تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۷ برخی صاحبان مشاغل در اجرای ماده تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م با توجه به مالیات تشخیصی عملکرد سال ۱۳۹۶

#دستورالعمل_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۸/۵۰۹ در خصوص : تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۷ برخی صاحبان مشاغل…ادامه خبر

Enter your keyword