بخشنامه شماره ۲۳۰/۳۵۳۳۸ / د در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده

#بخشنامه_مالیاتی
بخشنامه شماره ۲۳۰/۳۵۳۳۸ / د در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده (صفحه ۲-۱)

#بخشنامه_مالیاتی
بخشنامه شماره ۲۳۰/۳۵۳۳۸ / د در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده (صفحه ۲-۲)

در این زمینه

#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۸/۷  درخصوص ابلاغ صورتجلسه مورخ ۱۹/ ۸/ ۹۷ شورای عالی مالیاتی در رابطه با معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کمک های شهرداری ها (که در قبال انجام خدمات مشخص نباشد) به سازمان های وابسته به شهرداری

#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۸/۷ درخصوص ابلاغ صورتجلسه مورخ ۱۹/ ۸/ ۹۷ شورای عالی مالیاتی در رابطه با معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کمک های شهرداری ها (که در قبال انجام خدمات مشخص نباشد) به سازمان های وابسته به شهرداری

#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۸/۷ درخصوص ابلاغ صورتجلسه مورخ ۱۹/ ۸/ ۹۷ شورای عالی مالیاتی در رابطه…ادامه خبر

Enter your keyword