#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۸/۱۹ در خصوص ابلاغ مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با موضوع افزایش زمان تقسیط بدهی واحدهای تولیدی

#بخشنامه_مالیاتی
شماره ۲۰۰/۹۸/۱۹
در خصوص ابلاغ مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با موضوع افزایش زمان تقسیط بدهی واحدهای تولیدی

در این زمینه

#دستورالعمل_مالیاتی  شماره ۲۰۰/۹۸/۵۰۹ در خصوص : تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۷ برخی صاحبان مشاغل در اجرای ماده تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م با توجه به مالیات تشخیصی عملکرد سال ۱۳۹۶

#دستورالعمل_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۸/۵۰۹ در خصوص : تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۷ برخی صاحبان مشاغل در اجرای ماده تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م با توجه به مالیات تشخیصی عملکرد سال ۱۳۹۶

#دستورالعمل_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۸/۵۰۹ در خصوص : تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۷ برخی صاحبان مشاغل…ادامه خبر

Enter your keyword