#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۶ در خصوص عدم نیاز به نصب فیزیکی صندوق_مکانیزه فروش توسط نمایندگان_بیمه

#بخشنامه_مالیاتی
شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۶
در خصوص عدم نیاز به نصب فیزیکی صندوق_مکانیزه فروش توسط نمایندگان_بیمه

در این زمینه

#دستورالعمل_مالیاتی  شماره ۲۰۰/۹۸/۵۰۹ در خصوص : تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۷ برخی صاحبان مشاغل در اجرای ماده تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م با توجه به مالیات تشخیصی عملکرد سال ۱۳۹۶

#دستورالعمل_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۸/۵۰۹ در خصوص : تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۷ برخی صاحبان مشاغل در اجرای ماده تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م با توجه به مالیات تشخیصی عملکرد سال ۱۳۹۶

#دستورالعمل_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۸/۵۰۹ در خصوص : تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۷ برخی صاحبان مشاغل…ادامه خبر

Enter your keyword