#دیوان_عدالت_اداری دادنامه شماره ۲۸۹۵ در خصوص عدم ابطال بخشنامه ۹۲۵۳ مورخ ۹ مهر ۱۳۹۰ سازمان امور مالیاتی

#دیوان_عدالت_اداری
دادنامه شماره ۲۸۹۵
در خصوص عدم ابطال بخشنامه ۹۲۵۳ مورخ ۹ مهر ۱۳۹۰ سازمان امور مالیاتی

عدم_ابطال_بخشنامه_۹۲۵۳_مورخ_۹_مهر

در این زمینه

#ابلاغیه_مالیاتی  شماره ۲۳۰/۶۲۳/د در خصوص موظف بودن آستان قدس، موسسات وبنگاه‌های زیر مجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان امام به پرداخت مالیات و واریز آن به حساب خاص طابق بند ط تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹

#ابلاغیه_مالیاتی شماره ۲۳۰/۶۲۳/د در خصوص موظف بودن آستان قدس، موسسات وبنگاه‌های زیر مجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان امام به پرداخت مالیات و واریز آن به حساب خاص طابق بند ط تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹

#ابلاغیه_مالیاتی شماره ۲۳۰/۶۲۳/د در خصوص موظف بودن آستان قدس، موسسات وبنگاه‌های زیر مجموعه نیروهای مسلح…ادامه خبر

Enter your keyword