#دیوان_عدالت_اداری دادنامه شماره ۲۸۹۵ در خصوص عدم ابطال بخشنامه ۹۲۵۳ مورخ ۹ مهر ۱۳۹۰ سازمان امور مالیاتی

#دیوان_عدالت_اداری
دادنامه شماره ۲۸۹۵
در خصوص عدم ابطال بخشنامه ۹۲۵۳ مورخ ۹ مهر ۱۳۹۰ سازمان امور مالیاتی

عدم_ابطال_بخشنامه_۹۲۵۳_مورخ_۹_مهر

در این زمینه

#دستورالعمل_مالیاتی  شماره ۲۳۰/۶۰۷۴۲/د در خصوص درصد استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و  درصد بهره مندی از نرخ صفرمالیاتی  صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ بر اساس حکم جز (۱) بند (ج) تبصره (۸)ب قانون بودجه سال ۱۳۹۸

#دستورالعمل_مالیاتی شماره ۲۳۰/۶۰۷۴۲/د در خصوص درصد استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و درصد بهره مندی از نرخ صفرمالیاتی صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ بر اساس حکم جز (۱) بند (ج) تبصره (۸)ب قانون بودجه سال ۱۳۹۸

#دستورالعمل_مالیاتی شماره ۲۳۰/۶۰۷۴۲/د در خصوص درصد استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و درصد بهره…ادامه خبر

Enter your keyword