ممیزی و طرح های مالی خاص

در ممیزی، اطلاعات مالی باید بررسی و تائید شود. بسیاری از خدمات ممیزی به جهت الزامات قانونی شرکتها در ایران می باشد. ممیزی حقوقی ارزیابی جامع ترین ارائه اطلاعات مالی است. در مقابل، نقد و بررسی به طور کلی برای اطمینان از عملکرد مدیریت و به عنوان یک حداقل مورد نیاز از موسسات مالی برای پیشنهاد گسترش اعتبار است و در نهایت یک تحلیل بر مقبولیت و نسبت محدود شده است. در صورتهای مالی ممیزی شده بطور معمول ، تجزیه و تحلیل باید مورد بررسی قرار گیرد.

بخش اساسی در تمام فعالیت های ممیزی درک محیط کسب و کار است که در آن یک شرکت به اجرا و ارزیابی خطرات ناشی از زیان های مالی می پردازد. در واقع لازم است صورتهای مالی گذشته بررسی شود ، اما اصل بر ممیزی مدرن است.زمان برای حرکت از یک رویکرد حسابداری به یک رویکرد برنامه ریزی (حرکت از حال به آینده) است.

مشتریان می تواند انواع خدمات ممیزی مربوط به نیازهای خود به شرح ذیل را از این مجموعه مطالبه کنند:

  • ممیزی عملکرد
  • ممیزی عملیاتی
  • ممیزی داخلی
  • ممیزی تامین اجتماعی ( بیمه )
  • عارضه یابی
  • مطالعات امکان سنجی
  • بیزینس مدل

Enter your keyword