آمار

برای به سرانجام رساندن برنامه های کسب و کار و استفاده بهینه از مشاوره های مدیریتی در امور مالی همواره نیاز است که تحلیل های آماری بسیار دقیقی از داده ها در اختیارمان باشد.

مشتریان می تواند خدمات آماری متناسب با موارد حسابداری مربوط به نیازهای خود به شرح ذیل را از این مجموعه مطالبه کنند:

  • شناسائی شاخص های ارزیابی ریسک
  • اندازه گیری ریسک
  • تعیین ارزش بازار
  • تحقیقات آماری و اقتصادی

Enter your keyword