• فدارسیون بین المللی حسابداران
  • هیات استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
  • سازمان بین المللی نهادهای عالی حسابرسی
  • انجمن حسابداران خبره و رسمی امریکا
  • انجمن حسابداران خبره انگلستان و ولز
  • انجمن حسابداران حرفه ای نیوزلند
  • هیات استانداردهای حسابداری مالی امریکا
  • هیات استانداردهای حسابداری مالزی
  • انجمن آموزش و تحقیقات حسابداری امریکا

Enter your keyword