شتاب پیوسته تغییرات حقیقتی ملموس است و همسوئی با این تغییر لازمه حیات فعالیت اقتصادی می باشد. دیگر زمان حساب سود و زیان و سرمایه گذاری های براساس تجربه به سر آمده است. اکنون زمانی است که نه تنها صنایع و مشاغل بزرگ بلکه صاحبان مشاغل تخصصی از جمله وکلا، مهندسین و مشاورین نیز برای اینکه از سیر تحولات باز نمانند باید در امور مالی از متخصصین آن کمک بگیرند.

تغییر رویکرد دولت در تامین بودجه از نفت به مالیات و همچنین اصلاح و تغییرات عمده در قانون مالیاتی کشور و تمایل به اخذ مالیات علی الخصوص از مشاغل  به معنای افزایش نیاز صاحبان مشاغل تخصصی به بهره گیری از خدمات تخصصی مالی به منظور جلوگیری از رخ دادن اشتباهات مالیاتی است.

آنچه نباید از خاطر برد این است که تنها نیاز شما در زمینه مالی به مشکلات مالیاتی محدود نمی شود. خدمات دیگری که مورد نیاز شماست شامل:

  • مشاوره در خصوص شراکت
  • تامین منابع مالی
  • بهبود عملکرد و افزایش بهره وری
  • مالیات حقیقی و به حداقل رساندن مالیات در چهار چوب قانون
  • برنامه ریزی مالی برای شراکت
  • بهبود کسب و کار
  • مدیریت ریسک
  • خدمات حسابداری
  • حل اختلافات شرکا

تمام این خدمات را حساب پردازان معاصر ماندگار می تواند در اختیارتان قرار دهد.

Enter your keyword