رکود جهانی در سال های اخیر باعث شده صنعت و معدن شرایط مطلوبی نداشته باشد. در شرایط فعلی مشکلات ناشی از تامین نقدینگی، ریسک های عملیاتی گوناگون، قوانین مالیاتی دست و پا گیر و نیاز به انجام مطالعات امکان سنجی دقیق و داشتن یک برنامه ریزی کسب و کار بسیار تخصصی، همه و همه نشان دهنده نیاز به حضور یک نیروی متخصص در طول مسیر است.

حساب پردازان معاصر ماندگار می تواند خدمات زیر را در اختیارتان قرار دهد:

 • تمامی امور حسابداری
 • ارزیابی کنترل های داخلی (ممیزی داخلی)
 • ممیزی عملیاتی
 • برنامه ریزی مالیاتی، رسیدگی به امور مربوطه و به حداقل رساندن مالیات در چارچوب قانون
 • گزارشگری مالی همراه با تجزیه و تحلیل های اقتصادی
 • مشاوره های سرمایه گذاری
 • مدیریت هزینه
 • مدیریت نقدینگی
 • خرید و ادغام
 • مطابقت قوانین با امور اجرایی جاری
 • کلیه خدمات منابع انسانی شامل نظارت بر پروسه جذب، تنظیم قرارداد و تنظیم شرح وظایف
 • تحلیل عملکرد گذشته
 • امور مربوط به ارزش افزوده
 • ارزیابی ریسک عملیاتی
 • مدیریت ریسک
 • برنامه ریزی کسب و کار

Enter your keyword