از میان تمام مشاغل، گروه هایی که به دنیای تکنولوژی تعلق دارند از جمله، خدمات مخابراتی، اینترنتی و رسانه از همه جدیدتر می باشند. در نتیجه مقتضیات این مشاغل در مقایسه با سایر حرفه ها پیچیده تر می باشند. از طرف دیگر این گروه بیشترین بالندگی را در سالهای اخیر داشته اند. شاید اصول حسابداری در این مشاغل به نظر شبیه باقی مشاغل باشد اما این شاخه واجد ویژگی های خاصی است که از آن میان می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • تغییرات و پیشرفت مداوم
 • گسترده بودن خدمات و آنلاین بودن آنها
 • پتانسیل بالای محصولات برای جهانی شدن
 • فشار حاصل از رقابت بسیار نزدیک محصولات
 • رقابت شدید در ارائه خدمات

این ویژگی ها به معنای نیاز به مطالعات امکان سنجی دقیق تر جهت اطمینان از سودده بودن سرمایه گذاری، تهیه گزارشات مالی حرفه ای تر به منظور بررسی شرایط و تعیین برنامه آتی کسب و کار، مشاوره های مالی متداوم برای هدف گذاری صحیح، مدیریت بهای تمام شده و آشنایی با سیستم های بین المللی اخذ مالیات جهت امور بین المللی می باشد. تمام این نیازها به راحتی قابل رفع می باشند اگر از افراد متخصص کمک بخواهید.

حساب پردازان معاصر ماندگار قادر به ارائه خدمات زیر به عاملان شتاب تغییرات و تکنولوژی به قرار زیر می باشد:

 • تمامی امور حسابداری
 • ارزیابی کنترل های داخلی (ممیزی داخلی)
 • ممیزی عملیاتی
 • برنامه ریزی مالیاتی، رسیدگی به امور مربوطه و به حداقل رساندن مالیات در چارچوب قانون
 • گزارشگری مالی همراه با تجزیه و تحلیل های اقتصادی
 • مشاوره های سرمایه گذاری
 • مدیریت هزینه
 • مدیریت نقدینگی
 • خرید و ادغام
 • مطابقت قوانین با امور اجرایی جاری
 • کلیه خدمات منابع انسانی شامل نظارت بر پروسه جذب، تنظیم قرارداد و تنظیم شرح وظایف
 • تحلیل عملکرد گذشته
 • امور مربوط به ارزش افزوده
 • مدیریت بهای تمام شده

Enter your keyword