صنعت بهداشت و درمان در هر کشوری از اهمیت بسزایی برخوردار است. گستردگی خدمات و تنوع تجهیزات در این صنعت باعث شده یافتن راه حل های مالی مناسب برای روبرو شدن با سرعت زیاد رشد و تحول، نیاز به نقدینگی برای خرید تجهیزات و یا تولید داروهای جدید، ریسک های ناشی از نوسانات ارزی و تحولات اداری و در نهایت مقابله با رقابت تنگاتنگ در بازار بدون کمک افراد متخصص ناممکن باشد.

حساب پردازان معاصر ماندگار با بهره گیری از افراد متخصص در زمینه بهداشت و درمان می تواند در تمام طول مسیر همراهیتان نماید.

خدماتی که می توانید از ما انتظار داشته باشید:

 • تمامی امور حسابداری
 • ارزیابی کنترل های داخلی (ممیزی داخلی)
 • ممیزی عملیاتی
 • برنامه ریزی مالیاتی، رسیدگی به امور مربوطه و به حداقل رساندن مالیات در چارچوب قانون
 • گزارشگری مالی همراه با تجزیه و تحلیل های اقتصادی
 • مشاوره های سرمایه گذاری
 • مدیریت هزینه
 • مدیریت نقدینگی
 • برنامه ریزی کسب و کار
 • مطابقت قوانین با امور اجرایی جاری
 • کلیه خدمات منابع انسانی شامل نظارت بر پروسه جذب، تنظیم قرارداد و تنظیم شرح وظایف
 • تحلیل عملکرد گذشته

Enter your keyword