بازرگانی عنوانی بسیار ساده برای مجموعه ای از فرآیندهای بسیار پیچیده درون مرزی و برون مرزی است. این حرفه در ذات سودآور می باشد اما ریشه اینکه چرا بازرگانان در هر سطح و زمینه ای بعضا به موفقیت مطلوب نمی رسند و یا شکست می خورند در این است که عموما امور مالی مرتبط با بازرگانی بجای اینکه به شکلی علمی و تخصصی اتفاق بیفتد بر اساس تجربه رخ می دهد. در حالیکه چگونه می توان امور پیچیده ای من جمله مدیریت ریسک، مدیریت نقدینگی و ارزشیابی مشتریان را بدون مشاوره نیروی متخصص به سرانجام مطلوب رساند؟ آنچه در این زمینه مورد نیاز است همراهی متخصصین می باشد و ما متخصصیم.

حساب پردازان معاصر ماندگار می تواند شما را با خدمات زیر یاری نماید:

 •  تمامی امور حسابداری درون مرزی و برون مرزی
 • ارزیابی کنترل های داخلی (ممیزی داخلی)
 • برنامه ریزی مالیاتی، رسیدگی به امور مربوطه و به حداقل رساندن مالیات در چارچوب قانون
 • گزارشگری مالی همراه با تجزیه و تحلیل های اقتصادی
 • مشاوره های سرمایه گذاری
 • مدیریت هزینه
 • مطابقت قوانین با امور اجرایی جاری
 • امور مربوط به ارزش افزوده
 • بهبود کسب و کار
 • حسابداری مالیاتی بین المللی
 • شرکت آزمائی
 • مدیریت ریسک
 • مدیریت ساختار سرمایه
 • عارضه یابی

Enter your keyword