اعمال قانون ممنوعیت تبلیغ کالای خارجی

اعمال قانون ممنوعیت تبلیغ کالای خارجی

اعمال قانون ممنوعیت تبلیغ کالای خارجی

دبیر شورای عالی رسانه بسیج اصناف گفت: نظارت بر تبلیغ کالای خارجی که مشابه داخلی دارد راهبرد اصلی حمایت از تولید ملی است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی پویش ملی حمایت از کالای ایرانی، مجید طلیمی افزود: برای ایجاد ساز و کارهای مناسب تبلیغی و فرهنگی برای تحقق شعار سـال مبنـی بر حمایت از کالای ایرانی و در جهت افزایش با کیفیت تولید داخلی، تشویق مردم به استفاده از کالا و خدمات داخلی به منظور رشد و توسعه ایران اسلامی و به اسـتناد بند (سوم) از بخش (الف) موضوع سیاست هـا و تبصـره ۲ از بخـش (ج) سازماندهی و نظارت مصوبه سیاست ها و ضوابط حـاکم بـر تبلیغـات محیطی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، لازم است قانون مربوط به ممنوعیت تبلیغ کالای خارجی که مشابه داخلی دارد توسط دستگاه های ذیربط با جدیت، پیگیری و اعمال شود.

برای حمایت از کالای ایرانی، تبلیغات کالاهای خارجی نباید به نحوی باشد که موجب سلب اعتماد جامعه از تولیدات داخلی شود.

وی ادامه داد: برای حمایت کامل از کالای ایرانی و تولید داخلی طبق قوانین تصویب شده شورای فرهنگ عمومی، تبلیغات کالاهای خارجی نباید به نحوی باشد که موجب سلب اعتماد جامعه از تولیدات داخلی شود و بخشی از فضاهای تبلیغات شهری و بـرون شـهری بایـد بـه تبلیغـات تأثیرگذار فرهنگی اختصاص یابد.
طلیمی گفت: بر اساس تبصره ۱ این قانون تبلیغ کالا و خـدمات خـارجی کـه مشـابه داخلـی نـدارد، در بزرگراه ها، تابلوهای بزرگ شهری و بین شـهری، پـل هـای عـابر پیـاده، تابلوهای الکترونیکی، فرودگاه ها، پایانـه هـای مسـافربری، ایسـتگاه هـای اتوبوس و قطار شهری و بین شهری، ورزشگاه ها، نمایشگاه ها، بوستان هـا، مجتمع های فرهنگی و هنری، فرهنگسراها، کتابخانه ها، دانشگاه ها و مراکز آموزشی، مبادی ورودی شهرها، میـادین بـزرگ و نقـاط پرتـردد ممنـوع است که متأسفانه در برخی موارد شاهد رعایت نکردن این قوانین بسیار مهم در سطح کشور هستیم.
رئیس پویش ملی حمایت از کالای ایرانی ضمن اشاره به جلسـه ۱۹۸ مـورخ بهمن ۸۸ شورای معین شورای عالی انقـلاب فرهنگـی،

طبق ماده ۵ قانون مصوب شورای فرهنگ عمومی، هر نوع تبلیغات بازرگانی شرکت ها، کالاها و خدمات خارجی، از طریق تابلوهای اختصاصی واحدهای صنفی، توزیعی، فروشگاه ها و مراکز خرید ممنوع است.

براساس تفویض جلسه ۶۳۸ شـورای عـالی انقـلاب فرهنگـی، مربوط به مصوبه سیاست ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطـی خاطرنشان کرد: طبق ماده ۵ قانون مصوب شورای فرهنگ عمومی، هر نوع تبلیغات بازرگانی شرکت ها، کالاها و خدمات خارجی، از طریق تابلوهای اختصاصی واحدهای صنفی، توزیعی، فروشگاه ها و مراکز خرید ممنوع است.
همچنین در تبصره ۳ عنوان شده است: تابلوهای واحدهای صنفی، باید فقط به شناسه کـاربری واحـد صنفی مربوطه و معرفـی آن اختصـاص داده شـود و در صـورت اخـذ نمایندگی از کالا و خدمات خـارجی، فقط مجـاز بـه اسـتفاده از ۱۰درصد ظرفیت تابلوها است، این در حالی است که طبق ماده ۶ قانون مصوب شورای فرهنگ عمومی، تبلیغ کالا و خدمات خارجی و یا محصول مشترک، نبایـد کـالا و خدمات داخلی را بی ارزش یا کـم ارزش نشـان دهد و یـا تضعیف کند.
طلیمی گفت: شایسته است با رعایت و دقت در اعمال قانون و تشدید نظارت، در عمل حامی کالای ایرانی باشیم و برای دستیابی به رتبه نخست اقتصادی منطقه تلاش کنیم و امیدوارم طرح دو فوریتی الزام دستگاه‌های دولتی به استفاده از کالاهای ایرانی موجب حمایت بیشتر از کالای ایرانی شود

در این زمینه

#مالیات_برارزش_افزوده  فراخوان مشمولان مرحله هشتم   فراخوان مشمولان مرحله هشتم نظام مالیات با ارزش افزوده- کلیه جایگاه های عرضه سوخت با هر میزان و حجم فروش و درآمد از اول فرورین سال ١٣٩٩

#مالیات_برارزش_افزوده فراخوان مشمولان مرحله هشتم فراخوان مشمولان مرحله هشتم نظام مالیات با ارزش افزوده- کلیه جایگاه های عرضه سوخت با هر میزان و حجم فروش و درآمد از اول فرورین سال ١٣٩٩

#مالیات_برارزش_افزوده فراخوان مشمولان مرحله هشتم فراخوان مشمولان مرحله هشتم نظام مالیات با ارزش افزوده- کلیه…ادامه خبر
#بخشنامه_گمرکی  شماره ۹۸/۱۳۹۷۳۰۳ در خصوص پیاده سازی قانون مبارزه با پولشویی در گمرک/ هرگونه تعامل کاری پیش از شناسایی ارباب رجوع ممنوع شد  🔹گمرک ایران در بخشنامه‌ای با اشاره به پیاده سازی قانون مبارزه با پولشویی تاکید کرد، هرگونه تعامل کاری در گمرک پیش از شناسایی ارباب رجوع ممنوع و تخلف محسوب می‌شود.

#بخشنامه_گمرکی شماره ۹۸/۱۳۹۷۳۰۳ در خصوص پیاده سازی قانون مبارزه با پولشویی در گمرک/ هرگونه تعامل کاری پیش از شناسایی ارباب رجوع ممنوع شد 🔹گمرک ایران در بخشنامه‌ای با اشاره به پیاده سازی قانون مبارزه با پولشویی تاکید کرد، هرگونه تعامل کاری در گمرک پیش از شناسایی ارباب رجوع ممنوع و تخلف محسوب می‌شود.

#بخشنامه_گمرکی شماره ۹۸/۱۳۹۷۳۰۳ در خصوص پیاده سازی قانون مبارزه با پولشویی در گمرک/ هرگونه تعامل…ادامه خبر

Enter your keyword