#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۸/۵ در خصوص ؛ تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و جرائم مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده

#بخشنامه_مالیاتی
شماره ۲۰۰/۹۸/۵ در خصوص ؛ تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و جرائم مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده

نظر به اهمیت تحقق به موقع درآمدهای مالیاتی ، رعایت اصل عدم تمرکز و اجتناب از انجام مکاتبات متعدد و اتلاف وقت مودیان محترم مالیاتی ، همچنین به منظور تسریع در امر وصول مالیات و پیرو بخشنامه های مورخ ۲۶/ ۱/ ۱۳۹۷ و ۲۳/ ۳/ ۱۳۹۷ با موضوع بخشودگی جرائم قابل بخشش و تقسیط بدهی مالیاتی ، بدینوسیله اختیارات قانونی مندرج در هر دو بخشنامه مورد اشاره تا اطلاع ثانوی به مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور تفویض می گردد .

محمد قاسم پناهی
سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور

در این زمینه

#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۸/۷  درخصوص ابلاغ صورتجلسه مورخ ۱۹/ ۸/ ۹۷ شورای عالی مالیاتی در رابطه با معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کمک های شهرداری ها (که در قبال انجام خدمات مشخص نباشد) به سازمان های وابسته به شهرداری

#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۸/۷ درخصوص ابلاغ صورتجلسه مورخ ۱۹/ ۸/ ۹۷ شورای عالی مالیاتی در رابطه با معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کمک های شهرداری ها (که در قبال انجام خدمات مشخص نباشد) به سازمان های وابسته به شهرداری

#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۸/۷ درخصوص ابلاغ صورتجلسه مورخ ۱۹/ ۸/ ۹۷ شورای عالی مالیاتی در رابطه…ادامه خبر

Enter your keyword