#مصوبه_هیات_دولت شماره ۱۴۵۰۳۳ در خصوص تصویبنامه درخصوص تعیین تعرفه های هزینه خدمات سازمانهای مناطق ویژه اقتصادی برای سال ۱۳۹۹ 🔹 افزایش هزینه خدمات نسبت به مصوبه سال ۹۵ بمیزان ۱۰ درصد

#مصوبه_هیات_دولت
شماره ۱۴۵۰۳۳
در خصوص تصویبنامه درخصوص تعیین تعرفه های هزینه خدمات سازمانهای مناطق ویژه اقتصادی برای سال ۱۳۹۹

🔹 افزایش هزینه خدمات نسبت به مصوبه سال ۹۵ بمیزان ۱۰ درصد

 

در این زمینه

#دستورالعمل_مالیاتی  شماره ۲۳۰/۶۰۷۴۲/د در خصوص درصد استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و  درصد بهره مندی از نرخ صفرمالیاتی  صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ بر اساس حکم جز (۱) بند (ج) تبصره (۸)ب قانون بودجه سال ۱۳۹۸

#دستورالعمل_مالیاتی شماره ۲۳۰/۶۰۷۴۲/د در خصوص درصد استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و درصد بهره مندی از نرخ صفرمالیاتی صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ بر اساس حکم جز (۱) بند (ج) تبصره (۸)ب قانون بودجه سال ۱۳۹۸

#دستورالعمل_مالیاتی شماره ۲۳۰/۶۰۷۴۲/د در خصوص درصد استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و درصد بهره…ادامه خبر

Enter your keyword