#دستورالعمل_مالیاتی شماره ۲۳۰/۶۶۷۰۳/د در خصوص نحوه اجرای بند و تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ فعالیت شرکت های تعاونی مصرف

#دستورالعمل_مالیاتی
شماره ۲۳۰/۶۶۷۰۳/د
در خصوص نحوه اجرای بند و تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ فعالیت شرکت های تعاونی مصرف

  

در این زمینه

#ابلاغیه_مالیاتی  شماره ۲۳۰/۶۲۳/د در خصوص موظف بودن آستان قدس، موسسات وبنگاه‌های زیر مجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان امام به پرداخت مالیات و واریز آن به حساب خاص طابق بند ط تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹

#ابلاغیه_مالیاتی شماره ۲۳۰/۶۲۳/د در خصوص موظف بودن آستان قدس، موسسات وبنگاه‌های زیر مجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان امام به پرداخت مالیات و واریز آن به حساب خاص طابق بند ط تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹

#ابلاغیه_مالیاتی شماره ۲۳۰/۶۲۳/د در خصوص موظف بودن آستان قدس، موسسات وبنگاه‌های زیر مجموعه نیروهای مسلح…ادامه خبر

Enter your keyword