#ابلاغیه_مالیاتی شماره ۲۷۰/۶۷۲۱۶/د در خصوص ثبت شکایت مودیان به شواری عالی مالیاتی از طریق سامانه الکترونیکی

#ابلاغیه_مالیاتی
شماره ۲۷۰/۶۷۲۱۶/د
در خصوص ثبت شکایت مودیان به شواری عالی مالیاتی از طریق سامانه الکترونیکی

ثبت شکایت مودیان به شواری عالی مالیاتی از طریق سامانه الکترونیکی

در این زمینه

#ابلاغیه_مالیاتی  شماره ۲۳۰/۶۲۳/د در خصوص موظف بودن آستان قدس، موسسات وبنگاه‌های زیر مجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان امام به پرداخت مالیات و واریز آن به حساب خاص طابق بند ط تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹

#ابلاغیه_مالیاتی شماره ۲۳۰/۶۲۳/د در خصوص موظف بودن آستان قدس، موسسات وبنگاه‌های زیر مجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان امام به پرداخت مالیات و واریز آن به حساب خاص طابق بند ط تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹

#ابلاغیه_مالیاتی شماره ۲۳۰/۶۲۳/د در خصوص موظف بودن آستان قدس، موسسات وبنگاه‌های زیر مجموعه نیروهای مسلح…ادامه خبر

Enter your keyword