دریافت‌ تسهیلات مالی موکول به ایجاد سپرده سرمایه‌گذاری معادل درصدی از مبلغ تسهیلات – پرسش فنی ۹۵

 

در این زمینه

Enter your keyword