#دستورالعمل_مالیاتی شماره ۲۳۰/۶۶۶۱۰/د در خصوص نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات واردکنندگان کالا با توجه به تغییرات متناوب نرخ ارز هنگام تشخیص علی الراس

#دستورالعمل_مالیاتی
شماره ۲۳۰/۶۶۶۱۰/د

در خصوص نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات واردکنندگان کالا با توجه به تغییرات متناوب نرخ ارز هنگام تشخیص علی الراس

در این زمینه

#ابلاغیه_مالیاتی  شماره ۲۳۰/۶۲۳/د در خصوص موظف بودن آستان قدس، موسسات وبنگاه‌های زیر مجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان امام به پرداخت مالیات و واریز آن به حساب خاص طابق بند ط تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹

#ابلاغیه_مالیاتی شماره ۲۳۰/۶۲۳/د در خصوص موظف بودن آستان قدس، موسسات وبنگاه‌های زیر مجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان امام به پرداخت مالیات و واریز آن به حساب خاص طابق بند ط تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹

#ابلاغیه_مالیاتی شماره ۲۳۰/۶۲۳/د در خصوص موظف بودن آستان قدس، موسسات وبنگاه‌های زیر مجموعه نیروهای مسلح…ادامه خبر

Enter your keyword