#دیوان_عدالت_اداری رای شعبه ۳ دیوان عدالت اداری در خصوص ؛ عدم تسری دستورالعمل مورخ ۲۴/ ۲/ ۹۶ سازمان امور مالیاتی در رابطه با نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی به سنوات قبل از تاریخ دستورالعمل

#دیوان_عدالت_اداری

رای شعبه ۳ دیوان عدالت اداری در خصوص ؛ عدم تسری دستورالعمل مورخ ۲۴/ ۲/ ۹۶ سازمان امور مالیاتی در رابطه با نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی به سنوات قبل از تاریخ دستورالعمل

در این زمینه

#دستورالعمل_مالیاتی  شماره ۲۰۰/۹۸/۵۰۹ در خصوص : تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۷ برخی صاحبان مشاغل در اجرای ماده تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م با توجه به مالیات تشخیصی عملکرد سال ۱۳۹۶

#دستورالعمل_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۸/۵۰۹ در خصوص : تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۷ برخی صاحبان مشاغل در اجرای ماده تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م با توجه به مالیات تشخیصی عملکرد سال ۱۳۹۶

#دستورالعمل_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۸/۵۰۹ در خصوص : تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۷ برخی صاحبان مشاغل…ادامه خبر

Enter your keyword