#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۸/۶۲ ابلاغ رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در خصوص انجام خدماتی از قبیل هتل داری و تصدی غرفه های نمایشگاهی مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده است.

#بخشنامه_مالیاتی
شماره ۲۰۰/۹۸/۶۲

ابلاغ رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در خصوص انجام خدماتی از قبیل هتل داری و تصدی غرفه های نمایشگاهی مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده است.

در این زمینه

#دستورالعمل_مالیاتی  شماره ۲۳۰/۶۰۷۴۲/د در خصوص درصد استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و  درصد بهره مندی از نرخ صفرمالیاتی  صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ بر اساس حکم جز (۱) بند (ج) تبصره (۸)ب قانون بودجه سال ۱۳۹۸

#دستورالعمل_مالیاتی شماره ۲۳۰/۶۰۷۴۲/د در خصوص درصد استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و درصد بهره مندی از نرخ صفرمالیاتی صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ بر اساس حکم جز (۱) بند (ج) تبصره (۸)ب قانون بودجه سال ۱۳۹۸

#دستورالعمل_مالیاتی شماره ۲۳۰/۶۰۷۴۲/د در خصوص درصد استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و درصد بهره…ادامه خبر

Enter your keyword