#دفترفنی_وحسابرسی_مالیاتی شماره ۲۳۲/۱۳۵۳۱ / ص اظهارنظر دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی در پاسخ به استعلام پیرامون ؛ ابهام مطرح شده در رابطه با شمول مقررات ماده ۲۷۲ ق.م.م به مودیان موردنظر بر اساس اطلاعات مالی مندرج در آخرین اظهارنامه تسلیمی

#دفترفنی_وحسابرسی_مالیاتی
شماره ۲۳۲/۱۳۵۳۱ / ص

اظهارنظر دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی در پاسخ به استعلام پیرامون ؛ ابهام مطرح شده در رابطه با شمول مقررات ماده ۲۷۲ ق.م.م به مودیان موردنظر بر اساس اطلاعات مالی مندرج در آخرین اظهارنامه تسلیمی

🔺یعنی اینکه مودی بخواهد بداند مشمول تکلیف ماده ۲۷۲ ق.م.م برای عملکرد ۱۳۹۷ هست یا خیر باید اطلاعات اظهارنامه تسلیمی مربوط به عملکرد ۱۳۹۶ را ببیند ؟

در این زمینه

#مالیات_برارزش_افزوده  فراخوان مشمولان مرحله هشتم   فراخوان مشمولان مرحله هشتم نظام مالیات با ارزش افزوده- کلیه جایگاه های عرضه سوخت با هر میزان و حجم فروش و درآمد از اول فرورین سال ١٣٩٩

#مالیات_برارزش_افزوده فراخوان مشمولان مرحله هشتم فراخوان مشمولان مرحله هشتم نظام مالیات با ارزش افزوده- کلیه جایگاه های عرضه سوخت با هر میزان و حجم فروش و درآمد از اول فرورین سال ١٣٩٩

#مالیات_برارزش_افزوده فراخوان مشمولان مرحله هشتم فراخوان مشمولان مرحله هشتم نظام مالیات با ارزش افزوده- کلیه…ادامه خبر
#بخشنامه_مالیاتی  شماره ۲۱۰/۹۹/۳۹  در خصوص ابلاغ دادنامه دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم شمول مالیات برحق واگذاری محل به زمین های خالی باستثنای زمین های با کاربری رسمی تجاری/سرقفلی

#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۱۰/۹۹/۳۹ در خصوص ابلاغ دادنامه دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم شمول مالیات برحق واگذاری محل به زمین های خالی باستثنای زمین های با کاربری رسمی تجاری/سرقفلی

#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۱۰/۹۹/۳۹ در خصوص ابلاغ دادنامه دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم شمول مالیات…ادامه خبر
#دیوان_عدالت_اداری  دادنامه شماره ۴۶۶ -۴۶۷ در خصوص ابطال بند ۱۰ بخشنامه شماره ۷۸۲۱ مالیات بر ارزش افزوده – جریمه عدم ارائه دفاتر و اسناد ومدارک مالیات بر ارزش افزوده

#دیوان_عدالت_اداری دادنامه شماره ۴۶۶ -۴۶۷ در خصوص ابطال بند ۱۰ بخشنامه شماره ۷۸۲۱ مالیات بر ارزش افزوده – جریمه عدم ارائه دفاتر و اسناد ومدارک مالیات بر ارزش افزوده

#دیوان_عدالت_اداری دادنامه شماره ۴۶۶ -۴۶۷ در خصوص ابطال بند ۱۰ بخشنامه شماره ۷۸۲۱ مالیات بر…ادامه خبر

Enter your keyword