#دیوان_عدالت_اداری دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۶۱ در خصوص عدم ابطال نامه شماره ۲۶۷/۴۵۸۵/د مورخ ۱۳۹۷/۷/۳ مدیر کل دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان

#دیوان_عدالت_اداری
دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۶۱
در خصوص عدم ابطال نامه شماره ۲۶۷/۴۵۸۵/د مورخ ۱۳۹۷/۷/۳ مدیر کل دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان

موضوع : مشمولیت مالیات ارزش افزوده به قراردادهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی

عدم_ابطال_نامه_شماره_۴۵۸۵_۲۶۷_د_مدیر_کل_دفتر_فنی_و_اعتراضات_مؤدیان

در این زمینه

#دستورالعمل_مالیاتی  شماره ۲۰۰/۹۹/۵۱۰  در خصوص مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۸ صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ با توجه به بند “هـ” تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸

#دستورالعمل_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۹/۵۱۰ در خصوص مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۸ صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ با توجه به بند “هـ” تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸

#دستورالعمل_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۹/۵۱۰ در خصوص مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۸ صاحبان مشاغل در اجرای تبصره…ادامه خبر
#بخشنامه_مالیاتی  شماره ۲۰۰/۹۹/۴۵ در خصوص ابلاغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی در رابطه با نحوه محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده

#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۹/۴۵ در خصوص ابلاغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی در رابطه با نحوه محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده

#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۹/۴۵ در خصوص ابلاغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی در رابطه با نحوه…ادامه خبر

Enter your keyword