#بخشنامه_گمرکی شماره ۳۰۰/۱۶۱۵۴۹۴ در خصوص تضامین پروانه های ورود موقت موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی (صادرات -ورود موقت)

#بخشنامه_گمرکی
شماره ۳۰۰/۱۶۱۵۴۹۴
در خصوص تضامین پروانه های ورود موقت موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی (صادرات -ورود موقت)

در این زمینه

#ابلاغیه_مالیاتی  شماره ۲۳۰/۶۲۳/د در خصوص موظف بودن آستان قدس، موسسات وبنگاه‌های زیر مجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان امام به پرداخت مالیات و واریز آن به حساب خاص طابق بند ط تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹

#ابلاغیه_مالیاتی شماره ۲۳۰/۶۲۳/د در خصوص موظف بودن آستان قدس، موسسات وبنگاه‌های زیر مجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان امام به پرداخت مالیات و واریز آن به حساب خاص طابق بند ط تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹

#ابلاغیه_مالیاتی شماره ۲۳۰/۶۲۳/د در خصوص موظف بودن آستان قدس، موسسات وبنگاه‌های زیر مجموعه نیروهای مسلح…ادامه خبر

Enter your keyword