#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۳۰/۹۸/۲ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی در خصوص ؛ تاکید بر کسر وجوه پرداختی مودیان به حساب های تعیین شده برای حادثه سیل اخیر در برخی مناطق کشور

#بخشنامه_مالیاتی
شماره ۲۳۰/۹۸/۲
معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی در خصوص ؛
🔸 تاکید بر کسر وجوه پرداختی مودیان به حساب های تعیین شده برای حادثه سیل اخیر در برخی مناطق کشور

در این زمینه

#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۸/۷  درخصوص ابلاغ صورتجلسه مورخ ۱۹/ ۸/ ۹۷ شورای عالی مالیاتی در رابطه با معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کمک های شهرداری ها (که در قبال انجام خدمات مشخص نباشد) به سازمان های وابسته به شهرداری

#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۸/۷ درخصوص ابلاغ صورتجلسه مورخ ۱۹/ ۸/ ۹۷ شورای عالی مالیاتی در رابطه با معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کمک های شهرداری ها (که در قبال انجام خدمات مشخص نباشد) به سازمان های وابسته به شهرداری

#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۸/۷ درخصوص ابلاغ صورتجلسه مورخ ۱۹/ ۸/ ۹۷ شورای عالی مالیاتی در رابطه…ادامه خبر

Enter your keyword